Územní plán

www.strukturalni-fondy.cz/iop

Oznámení o vydání ÚP Blšany

Zastupitelstvo Města Blšany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 15.9.2014 formou opatření obecné povahy

ÚP BLŠANY,

který nabyl účinnosti dne 1.10.2014.

Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu

Opatření obecné povahy

Grafická část Návrhu ÚP Blšany:

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koncepce veřejné infrastruktury - hmotové systémy

Koncepce veřejné infrastruktury - energetické systémy

Koordinační výkres

Širší vztahy

Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa

Vyhledávání


Nové internetové stránky

Právě pro vás spouštíme nové internetové stránky města Blšany.

Výběr z galerie

Blšany, foto František Halas 5.9.2010 přejít do galerie

Blšany na mapě

Mapa zobrazit mapu