Změna č. 1 ÚP

Oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Blšany

Zastupitelstvo města Blšany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 27.9.2016 formou opatření obecné povahy

Změnu č.1 ÚP Blšany,

který nabyl účinnosti dne 15.10.2016.

Opatření obecné povahy

Textová část

Základní výkres

Hlavní výkres

Výkres VPS

Výkres TI hmotová

Výkres TI energetika

Koordinační výkres

Výkres záboru

Vyhledávání


Nové internetové stránky

Právě pro vás spouštíme nové internetové stránky města Blšany.

Výběr z galerie

Blšany, foto František Halas 5.9.2010 přejít do galerie

Blšany na mapě

Mapa zobrazit mapu